สุขวฑฺฒโก พ., ฐิตปุญฺโญ พ., สุเมธปุญฺโญ พ. ., ประไกร ช. ., ธรรมบุตร บ. ., ไชยศิลป์ ณ. ., และ สารินทร์ ม. . “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 80-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246505.