สิทธิมาลิก ณ. ., สัจจะหฤทัย เ. ., และ มณีศรี ช. . “กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 172-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247690.