สิงห์สนธิ ส., และ สติวโร พ. “วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 208-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247916.