คุณสํวโร พ., นรเชฏฺโฐ พ. ., และ สุขวฑฺฒโน พ. . “การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 140-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247939.