วรพงศ์พัชร์ ณ. ., ผกามาศ พ. ., วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., และ ใหญ่ลำยอง จ. . “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 204-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248391.