อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พ. ., และ พลเสน ก. . “การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 13-21, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248392.