เกิดผล อ. ., และ พลเสน ก. . “เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 181-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249144.