กิตติกาญจนโสภณ ธ. ., ประศิริ ศ. ., และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. . “ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 174-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249176.