บุญมีชัย ส. ., และ สอดส่อง . โ. . “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 162-71, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249317.