หอมชื่น ก., กนกกมเลศ ว. ., และ โพธิธีรโรจน์ เ. . “ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 233-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249822.