ไพรวงษ์ ศ. “การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ด้วยทฤษฎีโพลยา โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 259-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259-268.