เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พ. ., กตธุโร (มุมทอง) พ. ., และ สะอาดเอี่ยม ธ. . “บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 36-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/251471.