ประสมพงศ์ พ. ., และ ทองบ่อ พ. . “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 171-82, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252031.