รังษี ภ. “ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 298-02, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252311.