วุฑฒิชโย . พ. ., อมรทตุโต พ. ., เชี่ยวเวช ก. ., และ พระครูเกษมอรรถากร. “สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 282-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256872.