พระครูรัตนากรวิสุทธิ์, พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, และ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์. “พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 269-81, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256874.