เรืองโสม ว. . ., และ บุบผามาลา บ. . “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 37-51, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259113.