สามิบัติ ป. ., และ หาญชนะ ช. . “คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 120-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259115.