เพ็งพรหม เ. “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 221-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259197.