ทองจันทร์ พ. . ., และ โพธิ์สิงห์ ภ. . “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 311-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259360.