เวชกิจ ณ. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 211-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259593.