ทองจันทร์ ส. ., ตาแก้ว ร. ., บุญเจือ ก. ., และ อมฤตวาริน ส. . “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 236-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259675.