หริมเทพาธิป เ., ตาแก้ว ร. ., มาโนช พ. ., และ คุณปัญญา ป. . “ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 42-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261133.