กมล พ. ., และ สิทฺธิเมธี พ. . “อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 87-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261575.