กมล พ. ., และ สุรปญฺโญ พ. “การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 105-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/262855.