อินทโชติ น. . “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 180-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263082.