ตะวงษา พ. ., และ บุบผามาลา บ. . “การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 118-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263797.