ฐานขันแก้ว ป. ., และ บุบผามาลา บ. . “การให้บริการของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 183-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263800.