(สุรพล โกสิวาล) พ. ., พระศรีวินยาภรณ์, และ บุดดาสาร อ. . “การเสริมสร้างสติพิจารณาด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์”. พุทธมัคค์, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 283-97, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/264081.