พระครูสาครธรรมประสิทธิ์. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 139-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/265374.