(แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) พ. “โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 255-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267777.