(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พ. ., บุญโท ส. ., และ อโณทัย ส. . “การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 277-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267779.