อุทโย (เกตุขาว) พ. ., บุญโท ส. ., และ อโณทัย ส. . “รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 301-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267781.