หันมนตรี พ. ., อโณทัย ส. ., และ สัทธาพงษ์ ก. . “ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 313-2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267782.