(สุวภัทร ชินขุนทด) พ. ., อโณทัย ส. ., และ สัทธาพงษ์ ก. . “คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 75-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267784.