โยธารัตน์ ว. ., สำเนียง ป. ., และ เถื่อนช้าง ว. . “แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5”. พุทธมัคค์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 167-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267795.