Privacy Statement

  • - บทความและแนวคิดใด ๆ ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
  • - กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ แต่ต้องได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
  • - ข้อมูลของผู้เขียนบทความที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้ ใช้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการของวารสารเท่านั้น จะไม่นำไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดทราบ