กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร Download Download PDF