[1]
อุดมเศรษฐ์ ก., ศรีวีระสกุล ส. , ฐิติจำเริญพร เ., พรหมชนะ ด. และ ตั้งธีระบัณฑิตกุล น. 2019. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. Journal of Inclusive and Innovative Education. 1, 1 (ม.ค. 2019), 17–33.