[1]
แสงพันธ์ เ. และ กันไชยศักดิ์ พ. 2019. จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด. Journal of Inclusive and Innovative Education. 1, 1 (ม.ค. 2019), 53–67.