[1]
ตาเมือง ส., วุฒิเสลา ก. และ สุภาษร ศ. 2019. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ. Journal of Inclusive and Innovative Education. 1, 2 (ม.ค. 2019), 1–15.