[1]
ลดาชาติ ล. และ ลดาชาติ ล. 2019. การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน. Journal of Inclusive and Innovative Education. 1, 3 (ม.ค. 2019), 15–27.