[1]
คเชนทร์พนาไพร ส., แสงมุกดา ส. และ กางเพ็ง ส. 2019. ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร. Journal of Inclusive and Innovative Education. 1, 3 (ม.ค. 2019), 28–40.