[1]
เมืองแก้ว ส. และ อภิรัตน์วรเดช ก. 2019. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Journal of Inclusive and Innovative Education. 2, 1 (ม.ค. 2019), 18–32.