[1]
ขันไชย ค. 2019. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. Journal of Inclusive and Innovative Education. 2, 2 (ม.ค. 2019), 1–22.