[1]
Uppamaiathichai, W. 2019. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19. Journal of Inclusive and Innovative Education. 3, 2 (ก.ย. 2019), 48–55.