[1]
วงค์ตาคำ ศ. 2019. การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก. Journal of Inclusive and Innovative Education. 3, 1 (พ.ค. 2019), 42–55.