[1]
กาญจนเรืองรัตน์ ณ. , พร้อมสุขกุล พ. และ สุริยนเปล่งแสง ช. 2020. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล. Journal of Inclusive and Innovative Education. 4, 2 (ส.ค. 2020), 86–97.