[1]
พีระธรณิศร์ ช. 2020. ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 4, 2 (ส.ค. 2020), 126–139.