[1]
นันต๊ะภูมิ เ., ชัยเจริญ ย. และ รัชเวทย์ อ. 2020. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education. 4, 3 (ธ.ค. 2020), 15–28.